algemene voorwaarden

 Artikel 1. Toepasselijkheid en toepasselijk recht
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten die worden verricht door Versteegh c.s. Advocaten (hierna: VE Advocaten) ten behoeve van opdrachten die worden verstrekt door de opdrachtgever.
1.2. Op overeenkomsten tussen de opdrachtgever en VE Advocaten is het Nederlandse recht van toepassing. 

Artikel 2. Opdrachten
2.1. Uitsluitend VE Advocaten geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
2.2. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van en in het belang van de opdrachtgever.
2.3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart VE Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door VE Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden.
2.4. VE Advocaten zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat bereikt wordt.
2.5. De advocaat zal eerst na overleg met de opdrachtgever derden inschakelen, zoals een deurwaarder of deskundige. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van voornoemde derde(n).
2.6. De opdrachtgever stemt er mee in dat de advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid. 

Artikel 3. Honorarium/kosten
3.1. Indien rechtshulp op basis van een toevoeging geschiedt, onder voorbehoud van instemming door de Raad voor Rechtsbijstand hiervoor, dient de opdrachtgever de hieraan verbonden eigen bijdrage vooraf te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de toevoeging niet wordt verleend, dient de opdrachtgever de reeds gewerkte en nog te werken uren tegen het standaard uurtarief (€ 200,- ex. BTW) te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. Indien een uurtarief wordt overeengekomen is dit exclusief BTW. Het uurtarief kan, na overleg met de opdrachtgever, verschillen al naar gelang de werkzaamheden die VE Advocaten dient te verrichten ter uitvoering van de opdracht.
3.3. VE Advocaten declareert op basis van voorschotnota’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit betekent dat de opdrachtgever telkens een voorschotnota voor een aantal uren ontvangt, welke nota voldaan moet worden alvorens werkzaamheden worden verricht/voortgezet. VE Advocaten behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden te staken indien betaling uitblijft.
3.4. Financiële afspraken tussen VE Advocaten en de opdrachtgever worden altijd schriftelijk bevestigd door VE Advocaten. 
3.5. Het honorarium van de advocaat wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten en BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.6. Eventuele verschotten komen voor rekening van de opdrachtgever. Hieronder worden o.a. verstaan: griffierecht, deurwaarderskosten en kosten voor het opvragen van uittreksels.
3.7. In geval van annulering van een opdracht is de opdrachtgever in ieder geval verplicht tot vergoeding van alle door VE Advocaten reeds gemaakte kosten ter uitvoering van de opdracht.
3.8. De standaard uurtarieven van VE Advocaten kunnen jaarlijks op 1 januari gewijzigd worden. Reeds afgesproken uurtarieven in lopende zaken worden uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten bij een dergelijke verhoging. 

Artikel 4. Betaling
4.1. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum.
4.2. Bij overschrijding van bovenstaande termijn is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. 

Artikel 5. Reiskosten/reistijd 
5.1. Eventuele reiskosten, te maken door de advocaat ter uitvoering van de opdracht, dienen te worden vergoed door de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2. Reisuren zijn declarabele uren. De opdrachtgever dient deze uren derhalve te vergoeden tegen het afgesproken uurtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 6. Derdengelden 
6.1. Gelden die VE Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Versteegh c.s. Advocaten. Over de derdengelden als hier bedoeld wordt geen rente vergoed.
6.2. Derdengelden zullen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door VE Advocaten worden doorgestort naar de opdrachtgever.
6.3. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever worden derdengelden door VE Advocaten niet verrekend met bij de opdrachtgever nog openstaande declaraties. 

Artikel 7. Bewaren dossier 
Na het eindigen van een zaak wordt het procesdossier vernietigd. Correspondentie tussen VE Advocaten en de opdrachtgever, financiële stukken en andere door VE Advocaten relevant geachte stukken worden gearchiveerd en gedurende vijf jaren door VE Advocaten bewaard. In deze periode kunnen stukken worden opgevraagd. Er worden € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Na de genoemde bewaringstermijn kan VE Advocaten besluiten het (restant van het) dossier te vernietigen. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van VE Advocaten en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door VE Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
8.2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VE Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief overige kosten. 

Artikel 9. Klachten
9.1. VE Advocaten neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met VE Advocaten aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
9.2. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij VE Advocaten te worden behandeld, waarbij met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.
9.3. De opdrachtgever dient zijn klacht schriftelijk aan VE Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
9.4. VE Advocaten kan, indien zij dit wenselijk acht, de opdrachtgever uitnodigen voor een gesprek waarbij de opdrachtgever nader zal worden gehoord omtrent zijn klacht.
9.5. VE Advocaten zal binnen vier weken na dit gesprek dan wel binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk een oplossing aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
9.6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag ter hoogte van €10.000,-.
9.7. VE Advocaten kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 

contact

Bezoekadres
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP  Den Haag

Openingstijden
09.00 - 18.00

Postadres
Postbus 93259
2509 AG  Den Haag

070 314 24 15
info@ve-advocaten.nl