RECHTSGEBIEDEN

FAMILIERECHT

Versteegh c.s. Advocaten heeft gespecialiseerde familierecht advocaten. Het kantoor is gespecialiseerd in zaken waarin familierecht, jeugdrecht en strafrecht een rol spelen.

English version

Aarzel niet om contact op te nemen met Versteegh Advocaten. Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij u informeren, adviseren en (zo nodig) bijstaan in allerlei soorten kwesties betreffende het personen- en familierecht.

Onze ervaren advocaten kunnen u adviseren, onderhandelen met de andere betrokkene(n) en zo nodig een procedure starten.

Weten waar u aan toe bent met rechtsbijstand op maat. Dat is wat Versteegh Advocaten u kan bieden. Heeft u nu juridische bijstand nodig? Of wenst u vrijblijvend advies in te winnen? Bel direct een van onze advocaten (in spoedsituaties ook mogelijk buiten kantoortijden). U kunt ook het contactformulier invullen

Echtscheiding

Een echtscheiding is vaak emotioneel en grijpt diep in op uw leven. Er moet vaak veel geregeld worden. Er zijn drie soorten echtscheidingen, namelijk: echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. Een scheiding wort aangevraagd door middel van een verzoekschrift, welke alleen kan worden ingediend door een advocaat. Bij deze procedure heeft u dus in alle gevallen een advocaat nodig.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Zonder minderjarige kinderen kan het geregistreerd partnerschap zonder rechter worden ontbonden. U moet het dan wel met elkaar eens zijn en een overeenkomst tot ontbinding tekenen waarin de financiële afspraken zijn neergelegd. Indien dit niet lukt, moet het alsnog via de rechter. Indien u minderjarige kinderen heeft moet het altijd via de rechter en zal er ook een ouderschapsplan overeengekomen moeten worden. Indien dit niet lukt, zal de rechter beslissen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de zorgregeling, de informatieregeling en de kinderalimentatie. Een dergelijke procedure kan enkel gestart worden door een advocaat.

Kinderalimentatie

Juridische ouders zijn verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. Je bent juridisch ouder als je de biologische moeder bent, een kind erkend hebt of wanneer een kind binnen het huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren is. Of er daadwerkelijk kinderalimentatie betaald moet worden, en hoeveel, hangt af van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Het berekenen van de kinderalimentatie is maatwerk en het is van groot belang om hier een goede berekening voor te maken. De advocaten van Versteegh c.s. Advocaten zoeken dit voor u uit en helpen u bij de afwikkeling.

Partneralimentatie

Indien uw ex-partner na de scheiding onvoldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te voorzien, heeft hij/zij recht op partneralimentatie. In beginsel bent u dan verplicht om partneralimentatie te betalen. De rechter kijkt echter niet alleen naar de financiële situatie van de persoon die aanspraak maakt op alimentatie, maar ook naar de financiële situatie van de persoon die de alimentatie zou moeten betalen. Er moet namelijk wel draagkracht zijn om een bijdrage te leveren. Het is daarbij van belang om een berekening te maken. Komt u er niet uit met elkaar of heeft u vragen over partneralimentatie, dan kunnen onze familierechtadvocaten u helpen.

Ouderschapsplan

Wanneer er sprake is van de beëindiging van een relatie waar kinderen bij betrokken zijn, is het verstandig een ouderschapsplan op te stellen. Indien beide ouders gezag hebben is dit zelfs wettelijk verplicht. In het ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over onder meer de hoofdverblijfplaats van de kinderen, verdeling van zorg- en opvoedingstaken, financiële afspraken en hoe de ouders elkaar informeren over belangrijke zaken.

Gezag

Indien het kind binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt geboren, hebben beide ouders van rechtswege gezag. Wanneer er geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is, moet de vader dan wel de meemoeder de kinderen erkennen en het gezag aanvragen om dezelfde rechten en plichten te ontvangen als de moeder. Het gezamenlijk gezag moet met toestemming van de biologische moeder aangevraagd worden. Indien zij hier niet aan mee wilt werken, kunt u de rechtbank verzoeken u te belasten met het (gezamenlijk) ouderlijk gezag.

Omgang of zorgregeling

Goed en regelmatig contact tussen een ouder en een kind is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Indien de ouder het kind erkend heeft, heeft de ouder hier ook recht op. Niet alleen de ouder heeft het recht op omgang. Ook personen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan, hebben in de meeste gevallen recht op omgang. Toch kan het zo zijn dat de omgang niet vanzelfsprekend is om welke reden dan ook, of dat de omgang door de andere ouder wordt tegengehouden. In dat geval kunt u naar de rechter stappen en vragen om een omgangsregeling/zorgregeling vast te stellen.

Vaststelling ouderschap

In sommige gevallen moet de vaststelling van het ouderschap geregeld worden, als de moeder weigert om u het kind te laten erkennen. De rechter kan het ouderschap vaststellen indien de ouder de verwekker van het kind is of indien de partner van de moeder toestemming gaf voor de verwekking van het kind. Vaak zal de rechtbank vragen om een DNA-test, om het vaderschap vast te kunnen laten stellen.

Ontkenning ouderschap

Kinderen die binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren, hebben van rechtswege een vader en een moeder. Het is uiteraard ook mogelijk dat u niet de biologische vader bent van het kind dat geboren is binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De juridische vader, de moeder en het minderjarige kind kunnen in dat geval de rechter verzoeken tot ontkenning van het vaderschap.

Naamswijziging

Het is mogelijk om de rechter te vragen uw voor- en/of achternaam te wijzigen. Dit kan indien u vanwege ernstige redenen niet tevreden bent met uw naam of indien uw naam verkeerd is opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Let wel, er zijn strenge voorwaarden verbonden aan een naamswijziging en een verzoek daartoe wordt dan ook niet snel toegewezen.

Verhuizing

Bij de vraag of een ouder zomaar kan verhuizen met een kind, is het allereerst van belang om te kijken of er sprake is van gezamenlijk gezag. Indien ouders gezamenlijk gezag hebben, zal de ouder waar het kind de hoofdverblijfplaats heeft toestemming nodig hebben van de andere ouder om te verhuizen. Indien deze ouder geen toestemming verleent, kan vervangende toestemming worden gevraagd aan de rechter. De ouder waar het kind niet de hoofdverblijfplaats heeft kan zonder toestemming van de andere ouder verhuizen. Wel kan dit gevolgen hebben voor de omgang.

Internationale kinderontvoering

Er is sprake van kinderontvoering indien een kind door een van de ouders wordt meegenomen naar een ander land, zonder dat hierbij toestemming is gegeven door de andere ouder met gezag. Indien u met deze situatie te maken heeft, twijfel dan niet om contact op te nemen met een van onze advocaten.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld vindt plaats in de privésfeer. Het wordt gepleegd door iemand in de huiselijke kring, bijvoorbeeld een ouder, een broer of zus of een partner. Huiselijk geweld kan de vorm aannemen van fysiek geweld (slaan, schoppen en aanranden), maar ook van psychisch geweld (schelden, bedreigen, vernederen). Ook stalking kan een vorm van huiselijk geweld zijn. Indien u te maken heeft met een situatie zoals hiervoor beschreven, twijfel dan niet en neem contact op met een van onze familierecht advocaten.

Contactverbod, straatverbod en huisverbod

Indien u stelselmatig wordt lastiggevallen door een ander waardoor u ernstig in uw persoonlijke levenssfeer wordt aangetast, is het mogelijk om de civiele rechter te vorderen om een contact en locatieverbod op te laten leggen. Dit kan via een kort geding procedure, waarbij er vaak al binnen enkele weken een zitting is.

Proces

HOE GAAN WIJ TE WERK?

Research & Analyse

Wij bespreken met u de zaak en geven u onze analyse van de sterke en zwakke punten.

Planning

Wij maken met u een planning om de zaak tijdig en goed voor te bereiden.

uitvoeren

Wij houden u op de hoogte van alle stappen die worden gezet en overleggen waar nodig.

contact

Bezoekadres
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP  Den Haag

Openingstijden
09.00 - 18.00

Postadres
Postbus 93259
2509 AG  Den Haag

070 314 24 15
info@ve-advocaten.nl